כניסה למערכת    פרופיל    צור קשר    תקנון      16/01/2021 20:34    הדפס

תקנון:


תנאי השימוש באתר  אייסקור


תנאי השימוש באתר אייסקור:

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.


האתר של אייסקור:

אתר אייסקור שייך לחברת איי סקול פ.ש. בע"מ (להלן "חברת איי סקול") ומעמיד לרשותך מידע מגוון הכולל:

יומן שיעורים, אירועי נוכחות, איחורים, משמעת וסדר, רישומי מחנכים, דיווח תאונות בזמן אמת, הנפקת תעודות הצטיינות, הדפסת רשימות תלמידים, הנפקת דוחות Excel, קביעת אירועים בית-ספריים, צפייה ועדכון בהיסטורית הדיווחים הנ"ל לאותה שנה ולשנים קודמות, חלון התראות דחופות מטעם מנהל בית הספר, מערכת שליחת הודעות SMS. 


שירותי האתר:

השימוש בשירותים ובתכנים שבאתר כפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים. בתנאים אלה קבועים זכויות וחובות המשתמש, מדיניות הפרטיות ופרטים נוספים. הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשירות, שכן השימוש בשירות מהווה את הסכמתך לתנאים אלה, מבלי שתתבקש ליתן את הסכמתך לתנאים אלו במפורש. ככל שלא קיימים תנאי שימוש ספציפיים, יחייבו הוראות תנאי השימוש הכלליים האלה. ככל שיש סתירה בין ההוראות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יגברו תנאי השימוש הספציפיים.


מידע באתר:

חברת איי סקול רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר. חברת איי סקול אינה מתחייבת, איפוא, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד. 

מידע התכנים שיועלו ע"י בית הספר המנוי ובעלי התפקידים שבו, או כל מידע שמעלים משתמשים אחרים באתר. האתר מספק לבתי הספר המנויים ולמשתמשים השייכים לכל מנוי, אפשרות להעלות מידע, הודעות, תמונות, קישורים בעלי עניין אישי וחינוכי. חברת אייסקול אינה נושאת חבות לתוכן המועלה על-ידי המשתמשים.


"פרטי ההזדהות":

למען שמירה על פרטיות, בכל כניסה לאתר הינך נדרש להזין את מספר ת.ז. והסיסמא שנמסרה לך. הסיסמא הינה אישית עבור בעלי תפקידים בבתי הספר לרבות, מנהלים, סגנים, מחנכים, מורים ובעלי תפקידים אחרים, כמו כן עבור משתמשים שהינם תלמידים ואין להעבירה לצד ג' כלשהו. יחד עם זאת, הורי התלמידים יהיו רשאים להשתמש בחשבון ילדיהם לפי הסיסמא שנמסרה למשתמש. 

כל כניסה לאתר מחייבת הזדהות מחודשת באמצעות מספר ת.ז. וסיסמא. האתר עשוי לדרוש פרטי הזדהות מחודשת כתוצאה מהפסקת שימוש במשך מספר דקות. בנוסף, אם הינך מעוניין בהסרת המשתמש שלך באופן מלא, תוכל לעשות זאת במסך ההגדרות, ע"י לחיצה על כפתור "התנתק" או סגירת דף האינטרנט.

האתר אינו שומר מספר ת.ז. וסיסמא. אם מסיבה כזו או אחרת הינך מעוניין שמספר ת.ז. ו/או סיסמתך יישמרו, עליך לסמן את האפשרות "זכור אותי" או כל אפשרות רלוונטית אחרת שבהגדרות דף האינטרנט שבשימושך. יודגש כי אופציית השמירה באפשרות כזו אינה חלק מהגדרות תוכנת האתר. בחירה באופציה כזו הינה באחריותך הבלעדית.
שירות משלוח הודעותSMS  שהאתר מספק, מופעל ע"י בית הספר המנוי אשר שולט בתכני ובכמויות ההודעות הנשלחות. היה והמנהל בחר לשלוח הודעות SMS בנושא מסוים, אזי המשלוח יבוצע למספרי הנייד המעודכנים במאגר בית הספר של המשתמשים שלגביהם נשלחו ההודעות. תנאי שימוש וחיוב כספי כתוצאה משליחת הודעותSMS  קבועים בהסכם ההתקשרות בין חברת איי סקול לבתי הספר המנויים.

המידע האישי הנשלח באמצעות דיוור ישיר מטרתו להקל את הפצת המידע, לעדכן את המשתמשים במידע שבית הספר מעוניין להעבירו במהירות והכל לפי שיקול דעת בית הספר. ובעצם השימוש שלך באתר הנך נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת המסרים כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך מלקבל מסרים בדיוור ישיר וזאת אך ורק ע"י פניה אישית לבית הספר המנוי שאליו אתה משתייך. 

בעשותך כן, חברת איי סקול תמחק את המידע הדרוש לצורך הפנייה בדיוור ישיר, אך יתר המידע יישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר. 

המשתמש הינו האחראי הבלעדי על שמירה על הפרטיות בכפוף לשירותים המוצעים לעיל ולא תהיה לך כל טענה כנגד חברת איי סקול ו/או מי מטעמה בגין חדירה לפרטי חשבונך אם לא פעלת לפי התנאים שלעיל".פרטיות:

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. חברת איי סקול רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. חברת איי סקול רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי. חברת איי סקול רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי" 


אבטחת מידע:

חברת איי סקול מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר

חדירה למערכות המחשב של האתר או של חברת איי סקול מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, חברת איי סקול אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.

אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי חברת איי סקול, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.


אחריות:

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). חברת איי סקול לא תישא בכל אחריות לגבי תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. כמו כן, חברת איי סקול לא תישא בכל אחריות לגבי תוכן המידע המוצג באתר, לרבות לגבי טעויות או שגיאות שנפלו בו. לא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי חברת איי סקול בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

חברת איי סקול לא תישא בכל אחריות לגבי המידע והתכנים שיועלו ע"י בית הספר המנוי ובעלי התפקידים שבו, או כל מידע שמעלים משתמשים אחרים באתר, המוצגים באתר, לרבות לגבי טעויות או שגיאות שנפלו בהם. לא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי חברת איי סקול ו/או מי מטעמה בגין תכנים אלה. חברת איי סקול אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי חברת איי סקול, נזקים, קלקולים, תקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בתקשורת לאתר) אצל חברת איי סקול או מי מספקיה. במידה וימצאו באתר קישורים (Links) לאתרים אינטרנטיים שונים (לרבות קישורים למידע של צד שלישי). דע כי קישורים אלה אינם מעידים על קשר בין האתרים האינטרנטיים הללו לבין חברת איי סקול או על המלצה מכל סוג שהוא וכי הם נועדו לנוחות המשתמש בלבד וכי אין באפשרות חברת איי סקול לקבוע עד כמה המידע באתרים הללו מהימנים (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. חברת איי סקול לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים הללו, או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות בהם. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל האתר המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. חברת איי סקול אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. חברת איי סקול לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות.


קניין רוחני:

זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות התכנים, זכויות היוצרים וסימני המסחר, הינם רכושה של חברת איי סקול בלבד, או של צד שלישי שחברת איי סקול  קיבלה ממנו רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בה, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת רשותה המפורשת של חברת איי סקול בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעים טכניים כלשהם, או להפיץ נתונים כאלה ברבים. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לה חברת איי סקול, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "חברת איי סקול", סימני המסחר של החברה וכן ה-domain name של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה הבלעדי של חברת איי סקול בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. תמונות, עיצובים, גרפים סימנים וסמלים או כל תוכן אחר שבתי הספר המנויים מעלים לחשבון שלהם וכן תמונות שהמשתמשים מעלים לחשבון שלהם הינם באחריותם הבלעדית וחברת איי סקול לא תהיה אחראית על כל פעילות בהקשר זה. 


שינויים באתר:

חברת איי סקול יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, הקישורים שימצאו בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, כתוצאה מפעילות חברת איי סקול ובהתחשב באופי הדינאמי והחידושים של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת איי סקול ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


הפסקת השירות:

חברת איי סקול רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת איי סקול ו/או מי מטעמה בגין הסגירה או ביצוע השינוי האמור. תנאי החזר כספי ו/או שירותי גיבוי מוסדרים בהתקשרות החוזית בין חברת איי סקול ובתי הספר המנויים וביניהם בלבד.דין ושיפוט:

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לדין הישראלי בלבד. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה, ישראל. 


שינוי תנאי השימוש:

חברת איי סקול תהיה רשאית בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה, ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר ומומלץ לקרוא תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

כל הזכויות שמורות ל iscore © RapidSSL Site Seal
מומלץ להשתמש בכרום